ai hidenori

  1. Hoạ sĩ

    Tản văn Viết về sự viết

    Như mỗi ngày trong suốt 2 tháng trở lại đây, tôi tắt đèn đóng cửa căn xưởng vẽ trên tầng thượng rồi xuống gian gác nhỏ của mình với ý định sẽ ngủ trước nửa đêm để rồi bản thân lại bị những suy nghĩ vô tri trong đầu cuốn đi hết từ việc linh tinh này sang việc linh tinh nọ. Những tuần cuối năm âm...
Bên trên