tinhsi

  1. X

    Thơ Em Không Anh

    Không có anh Em như ngày không nắng Cây lá quắt queo xơ xác trụi trần Gió ơ thờ chẳng vờn quýt quấn quanh Sớm mai hiu hắt tàn canh u trầm Em không anh Như chim trời run rủi Bợt bạt bụi giông sấp xoải dặm trường Chênh chao đầu ghềnh cuối bãi tư lương Lẻ loi cánh nhạn trập trùng thâm u...
Bên trên